Vedtægter

VEDTÆGTER for ESBJERG GRUNDEJERFORENING
(stiftet 1898)

§1 FORENINGENS NAVN

Foreningens navn er Udlejerforeningen Esbjerg.

Dets hjemsted er Esbjerg Kommune.
§2 FORMÅL

Foreningens formål er:

A: at varetage udlejernes interesser i almindelighed,
B: at varetage udlejernes interesser overfor offentlige myndighe-
der, specielt med henblik på rimelig og retfærdig fordeling af
skatter og andre byrder
C: at varetage medlemmernes interesser i forhold til lejere og disses
organisationer,
D: at vælge udlejerrepræsentanter til boligret, huslejenævn og
offentlige udvalg m.v.,
E: at assistere medlemmer i deres grundejerforhold.
§3 MEDLEMSKAB

Enhver der ejer, besidder eller administrerer fast ejendom, bebygget eller ubebygget, kan optages som medlemmer af foreningen. Indmeldelse sker til bestyrelsen for foreningens kontor.

Medlemskab kan tegnes af privatpersoner, selskaber, foreninger og andre juridiske personer, der opfylder betingelserne for medlemskab.

Bestyrelsen er bemyndiget til at udnævne æresmedlemmer, som
en påskønnelse af en langvarig og ekstraordinær indsats i
foreningens tjeneste. Æresmedlemmer ydes kontingentfritagelse.

Bestyrelsen kan nægte optagelse som medlem, ligesom bestyrel-
sen kan udelukke et medlem fra foreningen for så vidt dette er
begrundet i hensyn til foreningens virke.

Den pågældende kan herefter indanke afgørelsen for førstkommende ordinære generalforsamling, hvor bestyrelsens beslutning skal godkendes med simpelt stemmeflertal blandt de tilstedeværende medlemmer for at kunne fastholdes.

Udtrådte eller udelukkede medlemmer har ingen andel i foreningens formue.
§4 KONTINGENT

Det årlige kontingent fastsættes på den ordinære generalforsamling.

Kontingentet opkræves forud for 1 år ad gangen, og skal være
betalt inden 1. marts. Et medlem som står i restance, og som ikke
ved påkrav berigtiger restancen, kan slettes som medlem.

Kalenderåret er foreningens regnskabsår.
§5 GENERALFORSAMLING

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Bestyrelsen indkalder til alle generalforsamlinger.

Indkaldelse skal ske ved meddelelse til foreningens medlemmer med mindst 8 dages varsel ved brev eller indkaldelse i foreningens blad eller den lokale presse efter bestyrelsens skøn.

Hvert medlem har ret til én stemme på generalforsamlingen og er valgbar til de poster, der skal besættes.

Alle beslutninger på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling træffes ved simpelt stemmeflertal, medmindre andet er bestemt i vedtægterne.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det foregående regnskabsår
3. Aflæggelse af regnskab for det foregående regnskabsår
4. Forelæggelse af budget, herunder godkendelse af kontingent
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse og eventuelt 2 suppleanter
7. Valg af revisor
8. Eventuelt.

Forslag, som medlemmerne ønsker behandlet på den ordinære generalforsamling, skal fremsendes til bestyrelsen eller på foreningens adresse senest den 15. februar.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter beslutning af bestyrelsen, eller når mindst 20 medlemmer skriftligt fremsætter motiveret begæring herom med angivelse af de forhold, som ønskes behandlet, jfr. dog § 7.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyntagen til de mødendes antal, og beslutninger tages med simpelt stemmeflertal.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
§6 BESTYRELSEN

Foreningen ledes af en bestyrelse valgt på en generalforsamling bestående af 5-7 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand og er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er tilstede.

Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil, og foreningen tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem, af 3 medlemmer af bestyrelsen i forening eller den samlede bestyrelse. Bestyrelsen er bemyndiget til at meddele prokura og ansætte en forretningsfører.
§7 VEDTÆGTSÆNDRINGER

Ændringer af foreningens vedtægter skal fremgå af indkaldelsen til generalforsamlingen, og kan alene ske med 2/3 flertal af de tilstedeværende på generalforsamlingen.

Foreningen kan alene opløses på en generalforsamling, som udelukkende er indvarslet til dette formål, når mindst 2/3 af foreningens medlemmer er mødt og 2/3 af de fremmødte stemmer for dette.

Indkaldelse til denne og eventuel efterfølgende generalforsamling skal ske ved brev til alle kendte medlemmer samt ved annonce i et lokalt dagblad.

Såfremt der ikke på generalforsamlingen er fremmødt 2/3 af foreningens medlemmer, kan en ny generalforsamling indvarsles til afholdelse inden 4 uger herefter, og denne generalforsamling er da beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte, såfremt 2/3 af de fremmødte stemmer for dette.

Generalforsamlingen har i tilfælde af vedtagelse af foreningens opløsning ret til at bestemme, hvorledes foreningens midler skal anvendes.

Vedtaget 19.02.2008
Ændret på ordinær generalforsamling 10.04.2013